Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 9 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Văn hóa các tộc người Ả Rập nhìn từ khía cạnh tôn giáo

Ngô Văn Lệ

Tóm tắt


Tôn giáo có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của tộc người tiếp cận từ khía cạnh văn hóa, nhất là những tộc người theo tôn giáo độc thần. Trong nhiều trường hợp, tôn giáo đóng vai trò chủ đạo dẫn đến những quá trình phân li hay những quá trình qui tụ tộc người. Tuy nhiên, nếu xem xét từ khía cạnh văn hóa, thì tôn giáo, cho dù là tôn giáo độc thần, cũng chỉ là một trong nhiều thành tố văn hóa góp phần làm phong phú văn hóa tộc người. Bởi vì các tộc người, trước khi tiếp nhận một tôn giáo nào đó, thì họ đã trải qua một quá trình phát triển lâu dài và đã có một nền tảng văn hóa nhất định. Các tôn giáo du nhập vào chỉ có thể góp phần làm văn hóa tộc người thêm phong phú, mà không đủ sức thay thế một cách triệt để những thành tố văn hóa đã có trước đó. Nhưng có một thực tế là, không phải ở nơi nào cũng xảy ra một tình huống tương tự. Đối với các quốc gia Ả Rập, tôn giáo có vai trò quan trọng đến sự hình thành những nét văn hóa không phải chỉ là một tộc người cụ thể, mà ở nhiều cộng đồng cư dân sinh sống tại đây. Chính điều này như là một minh chứng về vai trò của tôn giáo, nhất là tôn giáo độc thần, có ảnh hưởng và chi phối đến sự phát triển của nhiều tộc người sinh sống ở các quốc gia khác nhau. Trong bối cảnh cụ thể của các cộng đồng cư dân Ả Rập, tôn giáo không chỉ góp phần làm phong phú văn hóa, mà còn có vai trò quyết định đến sự hình thành những nét văn hóa chung cho các cộng đồng cư dân sinh sống ở các quốc gia khác nhau. Đây là nét khác biệt của vùng Trung Đông trong quá trình hình thành văn hóa tộc người, nếu so sánh với các khu vực. Bài viết của chúng tôi tiếp cận văn hóa của các tộc người Ả Rập từ khía cạnh tôn giáo với mong muốn góp phần làm rõ thêm nét đặc thù văn hóa cũng như vai trò của tôn giáo trong tiến trình phát triển.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433