Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 9 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Chiến lược lịch sự qua truyện "Mưa" của Somerset Maugam

Nguyễn Hòa Mai Phương

Tóm tắt


Hiện tượng lịch sự/bất lịch sự (politeness/impoliteness phenomena) thể hiện qua đối thoại cho thấy tính chiến lược của các hành động ngôn từ mà nhân vật trong tác phẩm văn học sử dụng để đạt được mục tiêu mong muốn. Với cách thay đổi chiến lược lịch sự hay bất lịch sự của nhân vật, tác giả ngầm cung cấp cho người đọc manh mối dẫn đến chủ đề tư tưởng của tác phẩm. Qua việc khảo sát các chiến lược lịch sự/bất lịch sự trong truyện ngắn “Mưa” của Somerset Maugham, chúng tôi thấy cần có một cái nhìn khác đi về khái niệm lịch sự. Lịch sự cần được xem là một hiện tượng tương tác và một phát ngôn được đánh giá lịch sự hay bất lịch sự là tùy theo sự đánh giá chủ quan giữa những người tham thoại gắn với ngôn cảnh nhất định. Tự thân lời nói không mang tính lịch sự hay bất lịch sự, mà nó được đánh giá tùy theo mức độ phù hợp với những chuẩn mực xã hội, và theo mong đợi, quan điểm của người tham thoại.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433