Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 9 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức sinh viên qua nghiên cứu các thành phần và yếu tố tác động

Lê Đăng Lăng, Trần Văn Đức, Phan Thị Kiều Lê

Tóm tắt


Nghiên cứu này nhằm khám phá và kiểm định thang đo khái niệm đạo đức sinh viên và một số yếu tố ảnh hưởng. Phương pháp nghiên cứu định tính với kĩ thuật thảo luận nhóm để xây dựng thang đo và nghiên cứu định lượng với kĩ thuật phỏng vấn trực tiếp để thu thập dữ liệu. Tổng cộng có 480 bảng câu hỏi hoàn chỉnh được thực hiện ở thành phố Hồ Chí Minh. Thang đo được kiểm định bởi phân tích EFA, độ tin cậy Cronbach’s alpha và CFA. Giả thuyết được kiểm định bởi mô hình SEM. Kết quả nghiên cứu chỉ ra đạo đức sinh viên được đo lường bởi: thái độ với đạo đức, thái độ học tập, thái độ sinh hoạt; chất lượng chương trình và năng lực tương tác của giảng viên có ảnh hưởng tích cực đến các thành phần của đạo đức sinh viên. Từ đó kết quả nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc giáo dục đạo đức cho sinh viên, bài báo nêu lên một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo ở các trường đại học, cao đẳng.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433