Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 9 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Giáo dục quyền sở hữu trí tuệ cho sinh viên góp phần nâng cao chất lượng đào tạo ở trường đại học trong thời kỳ hội nhập

Trần Văn Trung

Tóm tắt


Quyền sở hữu trí tuệ là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ, bao gồm quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng. Ngày nay, việc giáo dục quyền sở hữu trí tuệ cho sinh viên trở thành nội dung quan trọng trong chương trình đào tạo ở các trường đại học. Ở các nước Đông Nam Á (như Singapoge, Thái Lan, Malaixia), các trường đại học quốc gia đều tổ chức giảng dạy về sở hữu trí tuệ trong đào tạo cử nhân, sau đại học và các khóa đào tạo chuyên ngành. Ở nước ta hiện nay, việc giảng dạy quyền sở hữu trí tuệ mang lại nhiều lợi ích, giúp sinh viên nhận thức cơ bản về quyền sở hữu trí tuệ, trau dồi kĩ năng cơ bản trong tự học, tự nghiên cứu, xây dựng thái độ, hành vi đúng đắn trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433