Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 9 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Các nguyên tắc dạy tốt trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ

Phạm Văn Tất

Tóm tắt


Để thực hiện việc giảng dạy tốt đáp ứng yêu cầu thực tế của hệ thống đào tạo tín chỉ ở các trường đại học hiện nay, bài báo này đưa ra các khác biệt giữa hai hệ thống đào tạo niên chế và đào tạo theo tín chỉ. Bài báo nhằm mục đích cung cấp cho giảng viên đại học có được hiểu biết căn bản nhất của hệ thống đào tạo tín chỉ, từ đó đề ra các nguyên tắc giảng dạy phù hợp. Bài báo này cũng đưa ra các nguyên tắc chung nhất giúp giảng viên giảng dạy tốt và đạt chất lượng cao đáp ứng đòi hỏi của hệ thống đào tạo tín chỉ; cũng có thể là cơ sở quan trọng để các nhà quản lí thực hiện điều hành và giám sát chất lượng đào tạo một cách hiệu quả.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433