Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 9 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đổi mới phương pháp giảng dạy "Lấy người học làm trung tâm" qua kinh nghiệm của Viện Giáo dục Quốc gia Singapore

Phan Thị Hồng Xuân

Tóm tắt


Sinh viên tốt nghiệp đại học sẽ làm việc ở đâu, có thể đảm nhận những vị trí gì, khả năng thích ứng với môi trường làm việc năng động như thế nào… là những câu hỏi mà các trường đại học phải xác định, cam kết với người học và xã hội về tính khoa học và thực tiễn của chương trình đào tạo. Có rất nhiều yếu tố làm nên uy tín, khẳng định chất lượng đào tạo của các trường đại học, trong đó, không thể không đề cập đến phương pháp giảng dạy. Qua kinh nghiệm giảng dạy của Viện Giáo dục Quốc gia Singapore (NIE), bài viết của chúng tôi chia sẻ một số kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát huy tính tích cực, sáng tạo của sinh viên Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433