Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 2 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Quan điểm nhân học triết học trong tác phẩm "Vị trí con người trong vũ trụ" của Max Scheler

Nguyễn Thị Tuyết Oanh

Tóm tắt


Bài nghiên cứu này đề cập đến bốn chủ đề của tác phẩm “Vị trí con người trong vũ trụ” của tác giả Max Scheler, người sáng lập ra nhân học triết học hiện đại. Chủ đề thứ nhất trình bày sự thống nhất giữa sinh thể và tinh thần trong quá trình tiến hóa bốn giai đoạn. Trong chủ đề thứ hai, độc giả được khám phá yếu tố tinh thần như một hiện tượng thiếu tự nhiên và độc lập; hoạt động tương phản với xung năng. Vấn đề quan trọng thứ ba của tác phẩm là việc yếu tố tinh thần được xem như là nền tảng của vũ trụ. Và trọng điểm thứ tư của tác phẩm nhấn mạnh vai trò của con người trong vũ trụ. Sáng tác này của Scheler là một công trình chủ đạo trong việc phát triển nhân học triết học, đánh dấu một bước chuyển đặc biệt trong phương pháp và tư duy của ông.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433