Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 17 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NHIỆM VỤ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI DOANH NGHIỆP TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP WTO

Nguyễn Thị Hương

Tóm tắt


Những thông tin do kế toán quản trị cung cấp có vai trò hết sức quan trọng trong việc quản lý điều hành và kiểm soát hoạt động kinh tế tài chính trong các doanh nghiệp. Thông tin do kế toán quản trị cung cấp là mối quan tâm hàng đầu đối với nhà quản lý, là cơ sở để nhà quản lý đưa ra các quyết định đúng đắn. Trở thành thành viên chính thức của WTO, Việt Nam thực sự hội nhập vào thị trường quốc tế. Vì vậy nhiệm vụ của kế toán nói chung và kế toán quản trị nói riêng đã không ngừng đổi mới công tác đào tạo và quản lý, trong đó có công tác quản lý tài chính. Để chủ động chi tiêu trong nguồn tài chính hiện có, bài viết nêu các phương pháp mới cần triệt để kiểm soát các khoản chi chưa thật sự cần thiết và tăng các nguồn thu từ các hoạt động của đơn vị, đưa ra những thông tin quan trọng cho các nhà quản lý trong việc hoạch định, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá và ra quyết định.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433