Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 17 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Nguyễn Trọng Trí, Nguyễn Văn Báu

Tóm tắt


Hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương cấp tỉnh cơ bản đúng thẩm quyền về nội dung và hình thức, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương, đã cụ thể hóa các văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước cấp trên, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật; góp phần quan trọng vào việc điều chỉnh các quan hệ xã hội phục vụ cho công tác quản lý nhà nước trên tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội. Thành tựu nêu trên là sự đóng góp thiết thực vào việc hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433