Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 24 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Mô phỏng vi cấu trúc hệ (Al2O3)x(SiO2)1-x

Hoàng Văn Huệ

Tóm tắt


Hỗn hợp oxit (Al2O3).2(SiO2) [AS2] là vật liệu cơ bản trong công nghệ gốm sứ, lọc hóa dầu và là thành phần cơ bản của vỏ trái đất, nhưng hiện nay các thông tin về hệ oxit này vẫn chưa được nghiên cứu đầy đủ. Bằng phương pháp MD và phương pháp phân tích về vi cấu trúc của (Al2O3).2(SiO2) trong khoảng nhiệt độ 350K - 5000K và áp suất từ 0 - 25Gpa cho thấy: liên kết Si-O và O-Al tăng. Các đơn vị cấu trúc SiO4, AlO3, AlO4 giảm; cấu trúc SiO5, SiO6, AlO5, AlO6, AlO7 tăng. Khi nhiệt độ tăng, độ dài của các cặp liên kết giảm, tuy nhiên tại 5000K độ dài liên kết Al - Al tăng trở lại. Các đơn vị cấu trúc chủ yếu là SiO4, SiO3, AlO3, AlO4 và AlO5 hầu như không phụ thuộc nhiệt độ.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433