Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 24 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Điều kiện tối ưu cho hầu tựa ε–nghiệm của bài toán tối ưu không lồi vô hạn ràng buộc

Trần Văn Thạch

Tóm tắt


Sử dụng điều kiện Karush-Kuhn-Tucker suy rộng chính xác đến ε và dựa trên tính chất ε -giả lồi áp dụng cho các hàm Lipschitz địa phương có trong bài toán, chúng tôi thiết lập một số điều kiện đủ tối ưu cho các hầu tựa ε-nghiệm của bài toán tối ưu không lồi có vô hạn ràng buộc.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433