Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 30 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Xúc tác acid rắn trao đổi ion kẽm ứng dụng trong phản ứng Mannich

Lê Thị Thủy, Đỗ Thị Thanh, Lê Thanh Thanh, Lê Tín Thanh

Tóm tắt


Bài báo trình bày kết quả về khả năng xúc tác của các xúc tác acid rắn trao đổi ion kẽm (zeoliteA-Zn, ZSM-Zn và Bentonite-Zn) trong phản ứng Mannich để tổng hợp hợp chất b-amino carbonyl 1,3-diphenyl-3-(phenylamino)propan-1-one. Kết quả cho thấy các xúc tác acid rắn trao đổi ion kẽm này đều có khả năng xúc tác cho phản ứng Mannich. ZeoliteA-Zn cho kết quả xúc tác tốt nhất. Sản phẩm b-amino carbonyl được định danh bằng phổ IR và 1H-NMR.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433