Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 30 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Xử lý màu trong nước thải dệt nhuộm bằng công nghệ Penton điện hóa với điện cực graphite

Nguyễn Đức Đạt Đức, Đặng Hoàng Yến, Nguyễn Thị Kim Ngân, Đào Minh Trung

Tóm tắt


Trong nghiên cứu này, nước thải dệt nhuộm được xử lý bằng công nghệ fenton điện hóa với điện cực than chì. 3 thông số ảnh hưởng lớn đến quá trình này là pH, hàm lượng Fe2+, hiệu điện thế được khảo sát. Nước thải được lấy trực tiếp từ Công ty Cổ phần Dệt may Đầu tư Thương mại Thành Công có độ màu trong khoảng 1500 – 2000 Pt-Co. Phương pháp quy hoạch thực nghiệm được sử dụng với phần mềm Modde 5.0. Kết quả thu được cho thấy ở giá trị pH = 3,11,  nồng độ Fe2+ = 1,82 mMol, hiệu điện thế U = 19V, độ màu đầu ra giảm còn 46 Pt-Co trong thời gian 30 phút, đạt QCVN 13:2015/BTNMT. Kết quả nghiên cứu cho thấy chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, độ màu có hiệu suất xử lý cao. Đây được xem là một công nghệ triển vọng để xử lý nước thải dệt nhuộm.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433