Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 33 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Vấn đề đảng cầm quyền trong tư tưởng Hồ Chí Minh

Mạch Quang Thắng

Tóm tắt


Hồ Chí Minh là người tham gia thành lập Đảng Cộng sản (ĐCS) Pháp năm 1920, là cán bộ của Ban Phương Đông Quốc tế cộng sản từ năm 1924, là người chủ trì Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam thành ĐCS Việt Nam đầu năm 1930. Trong quá trình hoạt động cách mạng lâu dài với vị thế như vậy, Hồ Chí Minh đã có một hệ thống những quan điểm về ĐCS Việt Nam cầm quyền. Những quan điểm đó tạo thành nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho cả quá trình hoạt động của ĐCS Việt Nam.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433