Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 33 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tìm hiểu thêm về hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Quế Lâm qua các tài liệu nghiên cứu của Trung Quốc

Lưu Văn Quyết

Tóm tắt


Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong hai năm ở Quế Lâm (1938 - 1940) chỉ là một phần trong toàn bộ hoạt động cách mạng của Người, song lại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cách mạng nước ta. Thông qua những hoạt động thực tiễn, Nguyễn Ái Quốc đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp kháng chiến của nhân dân Trung Quốc và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của Việt Nam. Một học giả Trung Quốc nhận định, hoạt động cách mạng của Hồ Chí Minh ở Quế Lâm trong thời kỳ Trung Quốc kháng chiến chống Nhật, bất luận đối với lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam hay trên phương diện lịch sử quan hệ Việt - Trung, đều có ý nghĩa hết sức quan trọng. Bài viết này góm phần tìm hiểu thêm những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Quế Lâm qua các tài liệu nghiên cứu của Trung Quốc. 


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433