Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 33 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Công tác xóa đói giảm nghèo ở Bình Dương nhìn từ góc độ tài chính vi mô

Nguyễn Hồng Thu, Phạm Công Luận, Trần Thị Cẩm Vân

Tóm tắt


Nghèo đói là một vấn đề xã hội mà hầu hết các quốc gia đang ngày càng phải đối mặt. Đẩy lùi căn bệnh đói nghèo là một trong những mục tiêu quan trọng trong chính sách phát triển kinh tế - xã hội của hầu hết các quốc gia. Tài chính vi mô được xem là công cụ đắc lực giảm đói nghèo. Thành công của hoạt động tài chính vi mô bắt nguồn từ mô hình ngân hàng Gramen tại Bangladesh đã được nhân rộng và phát triển ở hầu hết các nước trên thế giới. Bài viết này nhằm khái quát công tác xóa đói giảm nghèo ở tỉnh Bình Dương dưới góc độ hoạt động của tài chính vi mô. Bài viết cũng đưa ra các khuyến nghị nhằm tăng cường và phát huy hoạt động này trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. 


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433