Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 33 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nâng cao khả năng ứng phó với khó khăn trong học tập của sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế

Đồng Văn Toàn

Tóm tắt


Ứng phó là một nguồn lực quan trọng trong hoạt động học tập của sinh viên nói chung và sinh viên. Bằng cách sử dụng thang Likert 5 bậc, nghiên cứu này đề xuất các biện pháp nâng cao khả năng ứng phó với những khó khăn trong học tập của sinh viên năm thứ nhất ở Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế. Đó là hình thành và phát triển khả năng ứng phó cho sinh viên, bao gồm việc trang bị cách thức ứng phó với những khó khăn trong học tập và tổ chức ứng dụng những tri thức đó vào cuộc sống học tập; tuyên truyền giáo dục và rèn luyện kỹ năng ứng phó cho giảng viên và cố vấn học tập; xây dựng và sử dụng hiệu quả mối liên kết giữa nhà trường, gia đình và các tổ chức, đoàn thể nhằm hỗ trợ kịp thời và nâng cao khả năng ứng phó với những khó khăn trong học tập cho sinh viên. Nghiên cứu này cũng đề xuất tổ chức thực nghiệm tác động các biện pháp hỗ trợ giúp cho sinh viên thích ứng nhanh với những yêu cầu của hoạt động học tập, nắm bắt và làm suy yếu những tác nhân gây khó khăn, từ đó thích nghi hoặc cải biến hoạt động học tập của chính mình, vượt qua khó khăn và học tập tốt hơn.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433