Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 37 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đánh giá hiện trạng chất lượng nước và đề xuất các biện pháp kiểm soát ô nhiễm sông Sài Gòn đoạn chảy qua thành phố Thủ Dầu Một

Nguyễn Thanh Tuyền, Nguyễn Thị Liên

Tóm tắt


Nghiên cứu đã đánh giá hiện trạng chất lượng nước và đề xuất các biện pháp kiểm soát ô nhiễm sông Sài Gòn đoạn chảy qua thành phố Thủ Dầu Một nhằm cung cấp cơ sở dữ liệu để góp phần hỗ trợ cho các nhà quản lý môi trường tại địa phương có cách nhìn tổng thể và đưa ra các phương án để kiểm soát chất lượng nước trên sông Sài Gòn nói riêng và bảo vệ môi trường nước nói chung. Kết quả cho thấy lượng nước thải đổ vào lưu vực Sông Sài Gòn đoạn chảy qua thành Phố Thủ Dầu Một chủ yếu là nước thải công nghiệp, nông nghiệp và sinh hoạt. Qua 3 đợt quan trắc tại 5 vị trí lấy mẫu thì kết quả cho thấy chỉ số chất lượng nước dao động từ 1,7 đến 87, các thông số pH, COD, BOD, DO, TSS và P-PO43- đều không vượt QCVN 08:2008/BTNMT ngoại trừ thông số Coliform tổng số.

 


Toàn văn: Không đề

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433