S. 17 (2014)

Mục lục

Bài viết

MÔ HÌNH GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU - NGHIÊN CỨU TRONG NGÀNH NƯỚC GIẢI KHÁT Tóm tắt PDF
Lê Đăng Lăng 3-11
NHIỆM VỤ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI DOANH NGHIỆP TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP WTO Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hương 12-17
XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU THÔNG QUA TỔNG ĐÀI HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG CỦA CÁC MẠNG DI ĐỘNG Tóm tắt PDF
Nguyễn Hải Quang, Nguyễn Minh Châu 18-23
MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐỊA CHỦ NAM BỘ THẾ KỶ XVII-XVIII Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 24-31
ẢNH HƯỞNG CỦA "VẤN ĐỀ CAMPUCHIA" ĐẾN TIẾN TRÌNH BÌNH THƯỜNG HÓA QUAN HỆ TRUNG QUỐC - VIỆT NAM (1989-1991) Tóm tắt PDF
Trần Đình Tư 32-39
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC Tóm tắt PDF
Nguyễn Trọng Trí, Nguyễn Văn Báu 40-46
VĂN HÓA GIAO TIẾP CỦA NGƯỜI VIỆT Ở NAM BỘ QUA TÂN CỔ GIAO DUYÊN Tóm tắt PDF
Trần Duy Khương 47-56
THỜ CÚNG PHẬT TRONG GIA ĐÌNH NGƯỜI VIỆT Ở ĐÔNG NAM BỘ Tóm tắt PDF
Trần Lê Hiếu Hạnh 57-65
HÁT SẮC BÙA TRONG VĂN HÓA VIỆT NAM (NGHIÊN CỨU Ở XÃ PHÚ LỄ, HUYỆN BA TRI, TỈNH BẾN TRE) Tóm tắt PDF
Phan Thị Hồng Xuân, Nguyễn Ngọc Thanh Vy 66-72
TỔ CHỨC XÃ HỘI TRUYỀN THỐNG VÀ LOẠI HÌNH CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI KHMER NAM BỘ Tóm tắt PDF
Lâm Văn Rạng 73-78


Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433